POŽÁRNÍ OCHRANA

Od roku 2010 můžu pomoci a preventivní činností v požární ochraně Vám zajistit klid a pohodlí na Vaše další firemní aktivity. Dle platné legislativy ČR se požární ochrana týká každé právnické osoby, každé společnosti. K jejímu zajištění musí společnosti využívat služeb odborně způsobilých osob v požární ochraně nebo požárních techniků.  K tomu, abych mohl tuto činnost provozovat, jsem musel získat osvědčení před komisí Ministerstva vnitra. Tímto osvědčením můžu zajišťovat komplexní řešení problematiky požární ochrany v rámci prevence a platných zákonů a tím Vám pomoci zpracovat nebo provádět:

· organizace směrnice požární ochrany v rámci Vaší společnosti

· začlenění do kategorie požárního nebezpečí

· stanovení podmínek požární bezpečnosti

· požární poplachové směrnice

· požární evakuační plány (únikové plány)

· směrnici ohlašovny požáru

· provádění preventivních požárních prohlídek dle začlenění do kategorie požárního nebezpečí

· vstupní školení zaměstnanců PO

· periodická školení zaměstnanců PO

· periodická školení vedoucích zaměstnanců PO

· odborná příprava preventivních požárních hlídek

· odborná příprava preventistů PO

· posouzení požárního nebezpečí

· dokumentaci zdolávání požárů (operativní karty)

· jednání s orgány státního odborného dozoru

· sledování nově vydaných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády v rámci požární ochrany a jejich aplikaci do zpracované dokumentace

  

Externě Vám mohu zajistit činnost v rámci projektové přípravy požární bezpečnosti staveb, zpracování požárně bezpečnostních řešení, změn užívání staveb atd., jak pro společnosti, tak i pro projektování požárního řešení v rámci stavby rodinných domů.

Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně po vzájemné dohodě a po seznámení se stavem zabezpečení požární ochrany v rámci společnosti nebo po vykonání vstupní požární prohlídky. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě smluvního vztahu.